no-img

فروشگاه اینترنتی فایل 365
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
رژیم گیاهخواری
doc
سپتامبر 1, 2016
حجم 100کیلوبایت
35,000.00 ریال
تعداد فایل:1

رژیم گیاهخواری


فایل۳۶۵,در این پست برای شما عزیزان درباره رژیم گیاهخواری یک فایل وُرد آماده کردیم میتوانید دانلود و استفاده کنید.


یا‏‎ قلبی‌‏‎ بیماران‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ روز‏‎ موضوع‌‏‎ “اخیرا‏‎ گیاهخواری‌‏‎ پزشک‌‏‎ نظر‏‎ هستند‏‎ بیماری‌‏‎ این‌‏‎ به‌‏‎ ابتلا‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ که‌‏‎ افرادی‌‏‎ .می‌شوند‏‎ جویا‏‎ رابطه‌‏‎ این‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ گیاهخواری‌‏‎ متفاوت‌‏‎ روش‌‏‎ نوع‌‏‎ شش‌‏‎ “اساسا‏‎ علمی‌ ، ‏‎ مراکز‏‎ نظر‏‎ طبق‌‏‎ گیاهی‌‏‎ غذاهای‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ شش‌‏‎ هر‏‎ اصلی‌‏‎ غذایی‌‏‎ برنامه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ :است‌‏‎ زیر‏‎ بشرح‌‏‎ گیاهخواری‌‏‎ انواع‌‏‎ می‌شود ، ‏‎ تشکیل‌‏‎ لبنیات‌ ، ‏‎ از‏‎ می‌توان‌‏‎ غذایی‌‏‎ رژیم‌‏‎ این‌‏‎ در‏‎ :گیاهخواری‌‏‎ نیمه‌‏‎ (‎‏‏۱‏‎
گوشت‌‏‎ نوع‌‏‎ هیچ‌‏‎ اما‏‎ کرد‏‎ استفاده‌‏‎ ماهی‌‏‎ و‏‎ جوجه‌‏‎ تخم‌مرغ‌ ، ‏‎ نوع‌‏‎ محبوبترین‌‏‎ “احتمالا‏‎ رژیم‌‏‎ این‌‏‎ نمی‌شود‏‎ مصرف‌‏‎ دیگری‌‏‎ و‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ لبنیات‌ ، ‏‎:پسکو‏‎ -‎گیاهخواری‌‏‎ (‎است‌۲۰‏‎ گیاهخواری‌‏‎ (شود۳۰‏‎ مصرف‌‏‎ نباید‏‎ مرغ‌‏‎ و‏‎ گوشت‌‏‎ اما‏‎ ندارد‏‎ مانعی‌‏‎ ماهی‌‏‎ مجاز‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ و‏‎ لبنیات‌‏‎ مصرف‌‏‎ تنها‏‎:اوو‏‎ -‎لاکتو‏‎ گیاهخواری‌‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ نباید‏‎ (ماهی‌‏‎ گوشت‌‏‎ حتی‌‏‎)    گوشت‌‏‎ نوع‌‏‎ هیچ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مجاز‏‎ لبنیات‌‏‎ فقط‏‎:‎لاکتو‏‎ گیاهخواری‌‏‎ (‎گیرد۴۰‏‎ قرار‏‎ :اوو‏‎ گیاهخواری‌‏‎ (‎شود۵۰‏‎ مصرف‌‏‎ نباید‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ حتی‌‏‎ و‏‎ گوشت‌‏‎ ولی‌‏‎ است‌‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ رژیم‌‏‎ این‌‏‎ در‏‎ مجاز‏‎ حیوانی‌‏‎ فراورده‌‏‎ تنها‏‎ :محض‌‏‎ گیاهخواری‌‏‎ (‎نیست‌۶۰‏‎ مجاز‏‎ گوشت‌‏‎ و‏‎ لبنیات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ استفاده‌‏‎ گیاه‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ نمی‌شود‏‎موضوعات :
پزشکی , علوم پزشکی

درباره نویسنده

فایل 365 626 نوشته در فروشگاه اینترنتی فایل 365 دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید