no-img

فروشگاه اینترنتی فایل 365
پکیج های آموزشی سایت
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
فساد اداری
doc
اکتبر 13, 2016
حجم 171کیلوبایت
21,500.00 ریال
تعداد فایل:1

فساد اداری


فایل۳۶۵,در این پست برای شما عزیزان دربارهفساد اداری یک فایل وُرد آماده کردیم میتوانید دانلود و استفاده کنید.


 

فساد اداری مبارزه با فساد اداری راهبردها وراهکارها

عنوان‌‏‎ به‌‏‎ که‌امروزه‌‏‎ دارد‏‎ عدیده‌ای‌‏‎ و‏‎ گوناگون‌‏‎ اشکال‌‏‎ اداری‌ ، ‏‎ فساد‏‎‌‏‎
بررسی‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ توسعه‌‏‎ درحال‌‏‎ و‏‎ یافته‌‏‎ توسعه‌‏‎ کشورهای‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ مشکلی‌‏‎
و‏‎ گذشته‌‏‎ کشورها‏‎ مرزهای‌‏‎ از‏‎ زمان‌ ، ‏‎ گذر‏‎ پدیده‌با‏‎ این‌‏‎.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
.می‌شود‏‎ پیچیده‌‏‎ روزافزونی‌‏‎ به‌طور‏‎ و‏‎ است‌‏‎ یافته‌‏‎ ماهیتی‌فراملی‌‏‎ و‏‎ شکل‌‏‎
وجوددارد؟‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ نیز‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ برای‌‏‎ وکاری‌‏‎ ساز‏‎ و‏‎ آیاروش‌‏‎
می‌دارد‏‎ بیان‌‏‎ فساداداری‌‏‎ مختلف‌‏‎ جوانب‏‎ بررسی‌‏‎ ضمن‌‏‎ می‌خوانید‏‎ که‌‏‎ مقاله‌ای‌‏‎
از‏‎ طبیعتا‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ همکاری‌بین‌المللی‌‏‎ به‌‏‎ نیاز‏‎ جریان‌‏‎ این‌‏‎ تضعیف‌‏‎ که‌‏‎
منتخبی‌‏‎ نوشته‌‏‎ این‌‏‎ آنکه‌‏‎ پایانی‌ ، ‏‎ نکته‌‏‎است‌‏‎ خارج‌‏‎ دولت‌‏‎ چند‏‎ یا‏‎ یک‌‏‎ عهده‌‏‎
و‏‎ جرم‌‏‎ از‏‎ پیشگیری‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ کنگره‌‏‎ نهمین‌‏‎ گزارش‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎
.شده‌است‌‏‎ ترجمه‌‏‎ بشارت‌‏‎ حجت‌الله‌‏‎ آقای‌‏‎ توسط‏‎ که‌‏‎ مجرمین‌‏‎ اصلاح‌‏‎موضوعات :
علوم انسانی

درباره نویسنده

فایل 365 626 نوشته در فروشگاه اینترنتی فایل 365 دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید